Lietuvos  Junior Achievement bendradarbiaujant su Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija įgyvendina „Jaunimo verslumo ir užimtumo skatinimo“ projektą.

Šis projektas prisidės prie LJA tvarumo, veiklos efektyvumo didinimo ir organizacijos stiprinimo teikiant aukšto lygio paslaugas savanoriams, ugdytiniams ir ugdytojams aprėpiant bent 10 Lietuvos miestų. Organizacija stiprins proaktyvų dialogą apie verslumo, finansinio raštingumo ir ekonomikos kompetencijų ugdymo svarbą kaip svarbią dedamąją siekiant prevenciškai užkirsti kelią socialinės atskirties ir skurdo didėjimui su sprendimų priėmėjais regionuose bei toliau aktyviai dalyvaus sprendimų priėmimo procesuose nacionaliniu mastu.

Siekiant plėsti organizacijos kuriamą poveikį ir užtikrinti kokybišką organizacijos veiklą būtinas nuolatinis darbuotojų, organizacijos narių – mentorių, savanorių kompetencijų tobulinimas, efektyvus komandos darbas ir procesų valdymas.

Projekto rėmuose bus organizuojami kvalifikacijos kėlimo seminarai organizacijos nariams, darbuotojams bei savanoriams, kurie kasdiena prisideda prie veiklos vykdymo ir programų įgyvendinimo. Bus gerinami kasdieniai procesai ir veiklos diegiant internetinę mokymosi valdymo sistemą (licencija įgyjama iš JA worldwide, JAV), kuri leis automatizuoti turinio pasiekiamumą, tam tikrus komunikacijos procesus. Bus paruoštas pirmasis savanorių-mentorių veiklos vadovas, siekiant kokybiško savanorių įsitraukimo į organizacijos vykdomas programas.

Projekto trukmė: 2019-01-07 – 2019-12-31

Lietuvos Junior Achievement veiklos dalinai finansuojamos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos konkurso projektu „Jaunimo verslumo ir užimtumo skatinimas“.

Kartu įvykdytos veiklos: