Lietuvos  Junior Achievement bendradarbiaujant su Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija įgyvendina „Jaunimo verslumo ir užimtumo skatinimo“ projektą.

Projekto ilgalaikis tikslas – stiprinti ir formuoti tvarų junior achievement veiklos vykdymą lietuvos regionuose stiprinant savanorystės ir  tarpinstitucinės partnerystės kultūrą.

1 tikslas

Stiprinti organizaciją gerinant teikiamų paslaugų efektyvumą ir kokybę, didinant organizacijos narių kompetencijas ir diegiant MOKYMOSI VALDYMO SISTEMOS (mvs) PLATFORMĄ.

Uždavinai:

  • Gerinti viešųjų paslaugų teikimą didinant organizacijos narių, mentorių ir savanorių kompetencijas.
  • Gerinti teikiamų paslaugų kokybę, įdiegiant mokymosi valdymo sistemos (MVS) platformą.
  • Didinti savanorių įsitraukimą siekiant užtikrinti didesnį teikiamų paslaugų prieinamumą.

2 tikslas

Stiprinti organizacijos kuriamą programų poveikį suteikiant galimybes 14-19 metų jaunuoliams išbandyti save ir įgyti XXI a. reikalingų kompetencijų, kad ateityje jie galėtų susikurti darbo vietą sau ir kitiems bendruomenės nariams.

Uždaviniai:

  • Supažindinti  14-19 metų jaunuolius ir mokytojus su  socialinio verslo modeliu  ir įgalinti 14-19 metų jaunuolius kurti socialinio verslo mokomąsias mokinių bendroves (MMB) taip prisidedant prie socialinės atskirties mažinimo

3 Tikslas

Stiprinti dialogą sprendimų priėmimo procesuose bei pasiūlymų teikimą viešųjų paslaugų gerinimui.

Uždaviniai

  • Sukurti vieną, pavyzdinį, verslumo ugdymo kompetencijų centrą regione.
  • Teikti pasiūlymus viešųjų paslaugų gerinimui ekonominio, finansinio raštingumo ir verslumo srityse

Šis projektas prisidės prie LJA tvarumo, veiklos efektyvumo didinimo ir organizacijos stiprinimo teikiant aukšto lygio paslaugas savanoriams, ugdytiniams ir ugdytojams aprėpiant bent 10 Lietuvos miestų. Organizacija stiprins proaktyvų dialogą apie verslumo, finansinio raštingumo ir ekonomikos kompetencijų ugdymo svarbą kaip svarbią dedamąją siekiant prevenciškai užkirsti kelią socialinės atskirties ir skurdo didėjimui su sprendimų priėmėjais regionuose bei toliau aktyviai dalyvaus sprendimų priėmimo procesuose nacionaliniu mastu.

Siekiant plėsti organizacijos kuriamą poveikį ir užtikrinti kokybišką organizacijos veiklą būtinas nuolatinis darbuotojų, organizacijos narių – mentorių, savanorių kompetencijų tobulinimas, efektyvus komandos darbas ir procesų valdymas.

Projekto rėmuose bus organizuojami kvalifikacijos kėlimo seminarai organizacijos nariams, darbuotojams bei savanoriams, kurie kasdiena prisideda prie veiklos vykdymo ir programų įgyvendinimo. Bus gerinami kasdieniai procesai ir veiklos diegiant internetinę mokymosi valdymo sistemą (licencija įgyjama iš JA worldwide, JAV), kuri leis automatizuoti turinio pasiekiamumą, tam tikrus komunikacijos procesus. Bus paruoštas pirmasis savanorių-mentorių veiklos vadovas, siekiant kokybiško savanorių įsitraukimo į organizacijos vykdomas programas.

Projekto trukmė: 2019-01-07 – 2019-12-31

Lietuvos Junior Achievement veiklos dalinai finansuojamos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos konkurso projektu „Jaunimo verslumo ir užimtumo skatinimas“.

Kartu įvykdytos veiklos:

  • Seminaras naujiems nariams apie finansinio raštingumo skatinimą pradinėse klasėse „JA Mano bendruomenė