Prisijunkite prie Lietuvos Junior Achievement tinklo, kuriame jau yra daugiau nei 300 mokytojų ir 150+ verslo konsultantų. Padėkite savo mokiniams rasti sąsajas tarp to, ką jie išmoksta mokykloje ir galėtų įgyti kurdami verslą.

Pagrindinės kompetencijos, kurios yra skatinamos – finansinis raštingumas, verslumas, pasiruošimas darbo rinkai.

Individualizuotas mokymas

LJA bendradarbiauja su jumis, kad užtikritumėme mokymą pagal jūsų pasirinktą programą, poreikius bei klasės lygį. Laiko įsipareigojimas yra lankstus, kad maksimaliai padidintų jūsų daromą poveikį. Vidurinių mokyklų klasėsėms yra numatomi seansai prilyginami pamokoms, tačiau programos trukmę galima keisti.

Seminarai ir visapusis palaikymas

LJA personalas teikia mokymus, kuriuose siekia parengti jus dirbti su šiomis programomis. Mokymai taip pat yra prieinami Elektroninėje Mokymosi platformoje, kur galite susipažinti su programos turiniu.
LJA personalas gali atsakyti į visus jūsų klausimus arba pateikti pasiūlymus dėl jūsų vykdomų programų, tad visada kreipkitės:

info@lja.lt

Mokomųjų mokinių bendrovių (MMB) programa suteikia 9-12 klasių mokiniams realią verslo patirtį dar mokyklos suole. Mokiniai spręsdami vietos problemą, atliepdami rinkos poreikį arba tiesiog testuodami savo idėjas kuria skirtingus verslus ir skleidžia verslumo dvasią. Ši programa nėra verslo simuliacija, tai realaus verslo kūrimo patirtis supažindinant, kaip verslas yra vystomas, valdomas bei leidžiant mokiniams patiems priimti svarbiausius su jų verslu susijusius sprendimus. Įkurdami MMB mokiniai įgyvendina visą verslo valdymo ciklą: įkuria įmonę, sukaupia pradinį kapitalą, planuoja, kuria savo paslaugą arba produktą bei jį parduoda, vykdo rinkodaros kampaniją ir po mokymosi proceso uždaro savo įmonę.

MMB programa paprastai trunka nuo kelių mėnesių iki vienerių mokslo metų. Ši programa gali būti vykdoma formaliame ugdyme – pamokų metu arba neformalaus ugdymo metu, Programa pasirinktinai gali būti išdėstyta per trylika 2 valandų trukmės susitikimų arba  tam gali būti skiriami 26 susitikimai, kurie truktų 1 valandą.

Mokinių bendrovę kuruoja mokytojas (-a), taipogi mokytojui ir mokiniams padeda ir juos konsultuoja verslo konsultantas.

 • MMB veiklą gali vykdyti visi mokiniai, kurie yra konsultuojami Junior Achievement sertifikuoto mokytojo.
 • Vienos mokinių bendrovės nariais gali būti tos pačios arba skirtingų klasių bei mokyklų mokiniai.
 • Vieną MMB įkurti gali ne mažiau kaip 4 mokiniai.
 • Mokinių bendrovei išduodamas leidimas veikti nustatytą laikotarpį (iki 9 mėn.) arba iki mokslo metų pabaigos.
 • JA mokomoji mokinių bendrovė veikia pagal akcinės bendrovės modelį.
 • Visi mokiniai, įkūrę MMB, tampa direktorių valdybos nariais.
 • Akcininkai, nepriklausantys MMB įkūrusiai komandai, nėra direktorių valdybos nariai ir neturi sprendžiamojo balso.
 • Mokinių bendrovė vykdo tik leidime nurodytą veiklą ir veikia laikydamasi mokinių bendrovės įstatų.
 • Mokomoji mokinių bendrovė nėra savarankiškas juridinis asmuo.
Pirmi 5 susitikimai: Pradėkite savo verslą

Mokiniai įvertins savo asmenines savybes ir verslumo bruožus, pasirinks, kokias pareigas kiekvienas komandos narys norėtų užimti, apžvelgs galimus būdus, kaip finansuoti savo įmonę ir pradės generuoti skirtingas idėjas savo bendrovei.

Antras susitikimas: Patenkinkite rinkos poreikį

Mokiniai generuoja skirtingas idėjas, kurios galėtų patenkinti rinkos poreikį ir išspręsti esamas problemas. Jie nustato, kurios verslo idėjos būtų potencialios ir turėtų toliau būti aptariamos detaliau.

Trečias susitikimas: Pasirinkite idėją

Mokiniai atlieka savo geriausių produktų ar paslaugų tyrimų analizes ir remiantis skirtingais faktoriais nusprendžia, kurią idėją turėtų rinktis.

Ketvirtas susitikimas: Sukurkite struktūrą

Mokiniai suformuoja savo komandą, pasiskirsto aiškiomis atsakomybės ir pradeda kurti savo verslo planą.

Penktas susitikimas: Įkurkite savo verslą

Komandos nariai praneša apie savo užduočių atlikimą (finansų, pardavimų, žaliavų tiekimo, marketingo) ir kartu visi priima bendrą sutarimą dėl verslo įkūrimo. Mokiniai kartu užbaigia verslo planą ir pradeda savo verslą.

Šeštas-vienuoliktas susitikimas: Valdykite savo verslą

Kiekvieną savaitę komados nariai susitinka, kad pateiktų savo užduočių atnaujinimus, peržiūrėtų prioritetus ir atliktų ar pasiskirstytų naujais darbais, siekiančiai įgyvendinti įmonės tikslus ir uždavinius.

Dvyliktas susitikimas: Metų apibendrinimas ir bendrovės uždarymas

Mokiniai baigia likusias verslo operacijas, likviduoja mokomąją mokinių bendrovę ir nusprendžia, ką darys su pelnu.

Tryliktas susitikimas: Sukurkite asmeninį veiksmų planą

Mokiniai kuria savo asmeninius veiksmų planus, remiantis žiniomis ir patirtimi, kurią įgijo šios programos metus. Gal vieni mokiniai norės daugiau pastiprinti tam tikras kompetencijas, kiti sugalvos įkurti tikrą verslą.

Pirmąsias mokomosios mokinių bendrovės (MMB) veiklos savaites daugiausia laiko teks skirti organizaciniams reikalams. Šiuo laikotarpiu jums daug padės mokytojas ir verslo konsultantas. Kai tik išsirinksite bendrovės tarnautojus (prezidentą, viceprezidentus ir pan.) arba bendrovės valdymo komandas, imsitės patys valdyti bendrovę. Šios skilties medžiaga padės jums įkurti ir sėkmingai tvarkyti savo verslą, pateiks bendrovės valdymo gaires ir nukreips sėkmingai veikla.

Artimiausiu metu jūs kursite savo bendrovę. Šiame etape geriau pažinsite kitus bendrovės narius ir visi kartu, padedami mokytojo ir verslo konsultanto, apsispręsite, kokia bus jūsų bendrovės struktūra, išrinksite bendrovės pavadinimą, nuspręsite kokį gaminį gaminsite ar kokią paslaugą teiksite, nusibrėšite bendrovės tikslus. Dar turėsite nuspręsti, kaip prisidėsite prie savo bendrovės sėkmės.

Dirbdami mokomojoje mokinių bendrovėje (MMB), būdami atsakingi už sprendimų priėmimą, būdami bendrovės valdybos nariu, galėsite formuoti rinkos ekonomikos sistemą, o tuo pat metu rinkos ekonomika darys įtaką jums, jūsų sprendimams ir veiksmams. Vadovausite savo verslui nuo pat jo įkūrimo iki bendrovės panaikinimo. Suvoksite, jog, kad verslas sektųsi, labai svarbus yra bendravimas ir veiksmingas vadovavimas. Dalyvausite priimant svarbiausius bendrovės veiklos sprendimus. Jūsų mokinių bendrovė veiks lygiai taip pat, kaip ir bet kuri kita privati įmonė šalyje, o bendrovės sėkmė priklausys tik nuo visų jūsų bendrų pastangų.

Jūsų entuziazmas ir noras dirbti bendradarbiaujant su kitais bendrovės nariais lemiamai prisidės prie jūsų bendrovės sėkmės!

Veiklos steigimui reikalingi dokumentai:

Šiame veiklos etape jūs turite susikaupti ir imtis darbo. Sukursite verslo strategiją, kuri nulems jūsų bendrovės sėkmę.

Jūs turėsite sutelkti visą savo dėmesį ir suvokti savo bendrovės verslo strategiją, specifinius jūsų skyriaus tikslus ir uždavinius, įsiklausyti į kitų skyrių rekomendacijas ir lanksčiai jas taikyti.

Verslo valdymas – tai nenutrūkstama veikla. Verslas nesiplėtoja savaime, jį reikia valdyti, stebėti, kontroliuoti. Dėl šios priežasties įmonės vadovai turi:

 • Nustatyti tikslus ir suformuoti įgyvendinimo strategijas.
 • Tirti savo gaminių ar paslaugų rinką.
 • Pirkti medžiagas, įrengimus, įrankius ir kitas reikalingas priemones už geriausią kainą.
 • Sukurti rinkodaros strategiją ir nustatyti pardavimų užduotis.
 • Kruopščiai tvarkyti finansinius įrašus.
 • Samdyti, mokyti ir skatinti darbuotojus.

Visos šios užduotys yra svarbios ir jas reikia gerai apmąstyti ir suplanuoti. Deramai parengtas verslo planas gali padėti vadovams visas šias užduotis išsamiai išnagrinėti ir sumažinti išlaidas.

VERSLO PLANAS

Verslo planas – tai aiškios struktūros dokumentas, aprašantis bendrovės tikslus, uždavinius ir strategijas, reikalingas jiems įgyvendinti.

Verslo plano, kurį parengs jūsų mokinių bendrovė, paskirtis yra padėti užsibrėžti bendrovės uždavinius ir ją valdyti.

Verslo planas reikalingas numatyti verslo nišai, jame turi būti aiškiai išdėstoma verslo sumanymo esmė, numatoma įgyvendinimo strategija ir ateities perspektyvos, pateikiama finansinė informacija.

Verslo strategija, nesvarbu, ar tai būtų trumpalaikis ar ilgalaikis strateginis planas, padės visiems darbuotojams susitelkti ir siekti užsibrėžtų tikslų. O tai reiškia nustatyti pirkėjų poreikius ir tobulinti reikiamus įgūdžius bei sukurti gaminį ar paslaugą, kurie tenkintų tuos poreikius. Tam reikia užsibrėžti aiškius ir tikroviškus tikslus, energingai ir nenuilstamai dirbti ir būti įsitikinusiems, kad visi, pradedant prezidentu bei vadybininku ir baigiant valandiniu darbuotoju, juos supranta.

BUHALTERINĖ APSKAITA

Tam, kad susigaudytumėte daugybėje sąskaitų, nepamirštumėte teisingai sumokėti mokesčių, žinotumėte, kiek jūsų bendrovė skolinga ir kiek bendrovei skolingi kiti, ir kad pagaliau įsitikintumėte, ar verta plėtoti verslą, tvarkoma buhalterinė apskaita.

Formuojant mokinių bendrovės įstatinį kapitalą, parduodamos akcijos. Dokumentuojant akcijų pardavimą, pildomas „Akcijų pardavimo žiniaraštis“, kuriame pasirašo kiekvienas akcininkas, nusipirkęs akcijas ir sumokėjęs pinigus.

Mokinių bendrovės visas ūkines operacijas turi registruoti pagrindiniame apskaitos registre – „Ūkinių operacijų registravimo žurnale“. Įrašai daromi chronologine tvarka, žurnalas pildomas ne rečiau, kaip kartą per savaitę. naudojant pirminius dokumentus – kasos pajamų orderius, kasos išlaidų orderius (griežtos atskaitomybės dokumentai), aktus, algalapius, pardavimų lenteles ir kt.

Tarnautojų ir darbuotojų darbo užmokesčiui apskaityti naudojamas „Algalapis“. Naudojantis juo išmokami atlyginimai.

„Pelno (nuostolio) ataskaita“ užpildoma automatiškai, pildant „Ūkinių operacijų registravimo žurnalą“.

„Dividendų išmokėjimo žiniaraštis“ pildomas apskaičiavus dividendus jų išmokėjimo ir akcijų grąžinimo metu. Visai išmokėtai sumai pildomas vienas kasos išlaidų orderis ir šiuo veiksmu mokinių bendrovė savo veiklą baigia.

Bendrovės veiklai reikalingi dokumentai:

Per paskutines bendrovės veiklos savaites jūs turėsite baigti gamybą arba paslaugų teikimą. Jeigu gaminote gaminį, turėsite susitelkti ties likusių atsargų pardavimu. Jeigu jūsų bendrovė teikė paslaugas, turėtumėte susisiekti su klientais ir patikrinti, ar visi jūsų įsipareigojimai jiems iki galo ir kokybiškai atlikti. Tarnautojai ar valdymo komandos turės pasirūpinti, kad visi bendrovės dokumentai būtų tiksliai ir kruopščiai sutvarkyti. Jie taip pat turi prižiūrėti, kad būtų apmokėtos visos sąskaitos, išmokėtas darbo užmokestis, atlyginimai ir komisiniai, bei parengti metinę ataskaitą, kurią reikės išdalyti akcininkams kartu su jiems priklausančiais dividendais. Paskutinio bendrovės valdybos susirinkimo metu jūs įvertinsite savo bendrovės veiklą, apsvarstysite problemas ir laimėjimus.

Kitaip negu kitos verslo įmonės, mokinių bendrovės yra uždaromos dėl to, kad jų veiklos laikas ribojamas. Tiksli veiklos baigties data yra nurodoma mokomosios mokinių bendrovės kūrimo leidime, kurį jūs gavote registruodami savo bendrovę.

Laikydamiesi bendrovės uždarymo tvarkaraščio, jūs ir jūsų bendrovės nariai gali suplanuoti uždarymo tvarką.

Uždarydami bendrovę jūs turėsite pateikti Lietuvos Junior Achievement šiuos užpildytus dokumentus el. paštu info@lja.lt:

Žiūrėti viską
14
gruodžio
25551872_1825224894194972_6268898788835534543_n
Kalėdinė Mokomųjų Mokinių Bendrovių mugė
11:00 - 17:00
Lietuvos Respublikos Vyriausybė

01
vasario
Vilniaus regioninė mugė
01
vasario
šiaulių regioninė mugė
01
vasario
Marijampolės mugė
01
vasario
Alytaus regioninė mugė
01
vasario
Kalipėdos regioninė mugė
Klaipėdos regioninė mugė
11:00 - 17:00
Klaipėda

27
kovo
Tarptautinė mugė
01
birželio
Verslumo įgūdžių pasas

kai atsigaus BENDRI reikia įkelti bendrovių sąrašą